– Hvilke beredskapsbehov har samfunnet?

Ingunn Moholt Foto DSB
Ingunn Moholt, fagdirektør for totalforsvar i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Foto: DSB

Hvilke beredskapsbehov har samfunnet og hvilke aktører er det som kan bidra til å bygge nødvendig beredskap og robusthet? Hva er lokal beredskap, hva er status og hva bør vi gjøre for å bygge bedre beredskap og et robust samfunn? Ingunn Moholt er fagdirektør for totalforsvar i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og vil holde et innlegg om dette under Forsvarskonferansen 22. september.

DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. En viktig oppgave for DSB er å understøtte Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle innen samfunnssikkerhet og beredskap. I denne sammenheng er samordning på tvers av sektorer, fagområder og forvaltningsnivåer. Ingunns avdeling (SBE) arbeider i hovedsak med dette. Avdelingen understøtter også Justis- og beredskapsdepartementet i krisehåndtering ved større hendelser og jobber i tett samarbeid med Forsvaret for å videreutvikle totalforsvaret. I tillegg følger avdelingen opp statsforvaltere og kommuner i deres samfunnssikkerhetsarbeid.

Ingunn Moholt er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Bergen. Hun startet i DSB i 2004, og har også jobbet i Justis- og beredskapsdepartementet. Ingunn ledet Totalforsvarsprogrammet (2016-2020) i DSB, og har nå ansvaret for den faglige oppfølgingen videre.