Innledere Forsvarskonferansen 2022


Elisabeth Gifstad Michelsen
Generalmajor, Sjef Heimevernet

Michelsen startet sin militære karriere ved befalsskolen for Hærens våpentekniske korps i 1992 og har tjenestegjort både i Afghanistan og Irak. Mellom 2012 og 2015 jobbet hun som bataljonssjef i Stridstrenbataljonen før hun fortsatte som sjef for logistikk ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. I 2018 til 2019 studerte hun ved US Army War College i USA. I 2019 ble hun brigader og stabssjef i Heimevernsstaben, før hun deretter ble utnevnt til Sjef Heimevernet.


Marit Arnstad,
Stortingets Utenriks- og Forsvarskomite

Marit Arnstad, har vært stortingsrepresentant for Senterpartiet i flere perioder siden 1993. Hun var parlamentarisk leder i Senterpartiet både i 2003–05 og fra 2014. Arnstad var Olje- og energiminister 1997–2000 i Bondeviks første regjering. 2012-2013 var hun samferdselsminister i Stoltenbergs regjering. 2013-2014 var hun leder av Stortingets næringskomité.

Arnstad ble cand.jur. 1991 og har arbeidet både som advokatfullmektig, rådgiver og advokat hos Advokatkontoret Schjødt og hos Arntzen de Besche.

Marit Arnstad representerer nå Senterpartiet i Stortingets Utenriks- og Forsvarskomite. På Forsvarskonferansen skal Arnstad holde et innlegg om sikkerhetspolitikk.


Frank Stølan
Senior forretningsutvikler i Kongsberg Defence & Aeropace (KDA)

Frank Stølan er senior forretningsutvikler i Kongsberg Defence & Aeropace (KDA), et av selskapene i Kongsberg Gruppen. Selskapet ble etablert som følge av urolighetene i Europa, og Kongsberg Våpenfabrikk ble formelt etablert våren 1814 før man signerte grunnloven på Eidsvoll. Selskapet er i dag en viktig industriaktør med over 11 000 ansatte som direkte og indirekte støtter 30 – 40 000 årsverk i Norge. KDA er i dag verdensledende på en rekke teknologiområder som NASAMS-systemet, langtrekkende missilsystemer – NSM og JSM, undervannsteknologi og kommunikasjonssystemer.

Stølan har over 20 års operativ tjeneste i Forsvaret før han startet i industrien. Han har utdanning fra Krigskolen på Linderud, Stabsskole i USA, og gjennomførte nylig Sjefskurset på Forsvarets Høyskole. Frank sluttet i Forsvaret i 2012 og jobbet deretter som markedssjef og etter hvert forretningsutvikler i Nammo. I 2016 startet han som divisjonsdirektør i KDA, før han gikk over i jobben nåværende jobb som SVP BD.

På forsvarskonferansen skal Frank Stølan holde innlegg om hvordan KDA jobber med strategisk partnerskap.


Atle Sægrov
Teknisk sjef og en av hovedeierne i Radionor Communications AS

Atle Sægrov er teknisk sjef, gründer og en av hovedeierne i Radionor Communications AS. Selskapet utvikler og leverer unik teknologi for trådløs kommunikasjon med elektronisk strålestyring av radiobølgene som er utviklet for svært krevende taktisk kommunikasjon for sikkerhets- og forsvarsanvendelser. Selskapet leverer i dag kommunikasjonsløsninger for alle kapasiteter som innbefatter bruk i ubemannede plattformer i alle størrelser på sjø, land og i luft. Selskapet leverer ulike størrelser på kommunikasjonssystemene fra kompakte løsninger for bærbar bruk til kraftige system til bruk på skip, kjøretøy, fly og helikopter.

Sægrov er udannet siv. ing fra NTNU innen fagfeltet radiokommunikasjon, og har siden 2000 arbeidet med å bygge opp selskapet Radionor Communications. Han startet som teknisk sjef i 2000, var daglig leder fra 2014 til 2022, og er nå tilbake som teknisk sjef i selskapet.

På Forsvarskonferansen 2022 skal Atle Sægrov holde innlegg om det å være oppstartsbedrift med ny teknologi i forsvarssektoren.


Ingunn Moholt Foto DSB

Ingunn Moholt
Fagdirektør for totalforsvar i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. En viktig oppgave for DSB er å understøtte Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle innen samfunnssikkerhet og beredskap. I denne sammenheng er samordning på tvers av sektorer, fagområder og forvaltningsnivåer. Ingunns avdeling (SBE) arbeider i hovedsak med dette. Avdelingen understøtter også Justis- og beredskapsdepartementet i krisehåndtering ved større hendelser og jobber i tett samarbeid med Forsvaret for å videreutvikle totalforsvaret. I tillegg følger avdelingen opp statsforvaltere og kommuner i deres samfunnssikkerhetsarbeid.

Ingunn Moholt er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Bergen. Hun startet i DSB i 2004, og har også jobbet i Justis- og beredskapsdepartementet. Ingunn ledet Totalforsvarsprogrammet (2016-2020) i DSB, og har nå ansvaret for den faglige oppfølgingen videre


Bjørn Gaute Herlyng
Oberst, Sjef Hærens skole for taktikk og operasjoner

Oberst Herlyng startet sin militære karriere som HV-ungdom, og møtte til tjeneste i Hæren i 1986. Han har ingeniørutdanning fra Hærens ingeniørhøgskole, gjennomgående Krigsskole, stabsskole i Tyskland, en mastergrad i militære studier fra Forsvarets Høgskole, Sjefskurset/FHS og en rekke fag- og funksjonsrettede kurs. Han har tjenestebakgrunn fra avdelinger og skoler i Ingeniørvåpenet, Kavaleriet og Hæren, i tillegg til tjeneste i Hærstaben, Forsvarsdepartementet og i internasjonale aktiviteter og operasjoner i blant annet Ukraina, Afghanistan og Sør-Sudan.

Fra 2015 til 2019 tjenestegjorde Herlyng som Forsvarsattaché i Berlin med ansvar for Tyskland, Sveits og Østerrike. Han tjenestegjorde fra 2019 til 2020 som brigader og stabssjef i den militære styrken i UNMISS, med ansvar for operasjoner og daglig drift av en av FNs største militære innsatser, ca. 15 500 soldater fra rundt 60 land. Han er nå sjef for Hærens skole for taktikk og operasjoner, med fagansvar innenfor en rekke områder, inkludert landoperasjoner over fagbataljonsnivå.

På forsvarskonferansen skal han holde innlegg om Morgendagens hær, et moderne domene- og sektoroverskridende kampsystem med evne til integrert samvirke i hele konfliktspekteret.


Kjell Inge Bjerga,
Direktør, Institutt for Forsvarsstudier

Bjerga er professor i forsvarshistorie med Ph.D. fra Universitet i Bergen og cand. philol. fra Universitet i Oslo. Forsker ved IFS 1999–2005. Seksjonsleder ved IFS 2005–2011 og faglig leder for omstillingsforskningen 2012–2016. Dekan ved Forsvarets høgskole 2014–2017 og sekretariatsleder regjeringens arbeidsgruppe for Forsvarets bistand til politiet 2016.

Bjerga har en omfattende forskningsproduksjon om forsvarspolitikk, doktriner, organisering, kommandosystemer og strategisk styring på sikkerhetsfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Han har undervist og veiledet ved sivile og militære høgskoler i 20 år, var redaktør for Forsvarets fellesoperative doktrine 2005–2007 og arbeidet ved Forsvarets overkommando 1990–1993


Frank Jenssen,
Statsforvalter i Trøndelag

Frank Jenssen ble første og siste fylkesmann i det sammenslåtte Trøndelag fylke. Jenssen startet i jobben i 2018, da Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen. I 2021 byttet fylkesmannen tittel til statsforvalter, og Fylkesmannen i Trøndelag ble Statsforvalteren i Trøndelag.

Jenssen har i mange år vært politiker, der han har representert partiet Høyre. Han har lang erfaring fra bystyre og formannskap i Trondheim kommune, og var folkevalgt i perioden 1987 – 2008. Jenssen var stortingsrepresentant i perioden 2013 – 2017, og statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet 2003-2005. I perioden 2010 – 2013 var han kommunikasjonsdirektør i Direktoratet for arbeidstilsynet. I 2008 – 2010 jobbet han i Røe kommunikasjon AS, som rådgiver og daglig leder. Han har også være informasjonssjef i Høyres Hovedorganisasjon, fra 2000 – 2001. Jenssen er født i Levanger kommune og har sin utdannelse fra Universitetet i Trondheim, senere NTNU.

På Forsvarskonferansen 2022 skal Frank Jenssen holde innlegg om lokal beredskap


John Arne Moen,
Konsernsjef i TA Media AS – Konferansier under Forsvarskonferansen

John Arne Moen har lang fartstid som pressemann, og er i dag konsernsjef i medieselskapet TA Media AS. Moen startet sin journalistkarriere i Stjørdalingen i 1983, og har siden den gang stort sett jobbet innen norsk presse.

På 90-tallet var Moan avdelingsleder i Forsvaret, og fra 1995 til 1996 var han reportasjesjef i Forsvarets Forum. Deretter jobbet han som journalist, vaktsjef og desksjef for morgenutgaven av Aftenposten (1996-2002). Mellom 2002 og 2003 var han samfunnsredaktør i Nationen. I nesten 20 år har han vært ansatt i Trønder-Avisa, blant annet som politisk redaktør og sjefredaktør. I 2019 gikk han over til stillingen som konsernsjef i TA Media AS.

I 2020 ble Moen utpekt som leder av den regjeringsoppnevnte Personvernkommisjonen, og i september skal kommisjonen legge fram sin utredning.

Med mangeårig erfaring som pressemann, i tillegg til erfaring fra Forsvaret, er vi glade for å ha Moen med på Forsvarskonferansen som konferansier.


Jonny M. Otterlei,
teknisk direktør i Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell fremskaffer, forvalter og avhender materiell for Forsvaret og følger opp internasjonalt materiellsamarbeid og nasjonal forsvarsindustriell strategi.

Otterlei er utdannet sivilingeniør fra Norges tekniske høyskole innen teknisk fysikk i 1989 og har en Master of Science innen Engineering Economic Systems fra Stanford University, USA, 1995. Han var forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt fra 1989 og arbeidet med system- og operasjonsanalyser til støtte for Forsvarets langtidsplanlegging. Fra 2002 var Otterlei avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet der han i perioden 2010-2013 fulgte opp industrisamarbeid knyttet til Forsvarets anskaffelser fra utenlandsk industri, herunder anskaffelsen av F-35.

På Forsvarskonferansen skal Jonny M. Otterlei holde innlegg om Forsvarsmateriell og næringslivets rolle.


Karl Erik Haug,
professor i moderne historie og leder av Institutt for moderne samfunnshistorie ved NTNU

Hans forskning har i all hovedsak fokusert på ulike sider ved norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk med særlig vekt på Norges relasjoner til fremmede nasjoner. Forskningen har en komparativ tilnærming preget av «krig-fred». Tidsmessig spenner den fra ca 1800 og frem til i dag, med hovedvekt på tiden ca 1870-1940.

Dr.philos i 2012 på avhandlingen Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme.

På Forsvarskonferansen skal Karl Erik Haug delta i refleksjoner rundt dagen.


Berit Rian NITR

Berit Rian,
Administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT)

Berit Rian har vært adm. direktør i NiT siden høsten 2008. NiT er en interesseforening for ca. 1.900 bedrifter og kunnskapsorganisasjoner i Trondheim og fem andre kommuner i Trondheimsregionen. Rian er utdannet cand. philol. fra NTNU med hovedfag i frank og mellomfag i engelsk og spansk. Hun har tidligere hatt ulike lederjobber i Fokus Bank (nå Danske Bank) og i industribedriften Stentofon ASA. Rian er videre leder for Næringsalliansen for Trøndelag som er et samarbeidsforum som samtlige næringsforeninger i Trøndelag, i tillegg til at hun har en rekke styreverv i ulike organisasjoner og virksomheter.

På Forsvarskonferansen skal Berit Rian delta i refleksjoner rundt dagen.


Bjorn-Damhaug-FI-Fremtidens-Industri

Bjørn Damhaug,
CEO i Fremtidens Industri AS (FI)

Bjørn Damhaug, er CEO i Fremtidens Industri AS (FI). Han har en teknisk utdanning fra forsvaret, teknologiledelse fra NTNU og endringsledelse fra BI. Etter endt tjeneste i forsvaret har Damhaug arbeidet internasjonalt, og hatt flere lederstillinger i Q-Free ASA og Aqualyng AS. I 2007 startet Damhaug i FI, som etter hvert har vokst til å bli et av Midt- Norges ledende innovasjonsselskaper. Innovasjonsselskapet driver blant annet næringsklyngen MIDSEC – Mid-Norway Defence and Security Cluster, hvor Damhaug er klyngeleder.

MIDSEC bidrar til utvikling av forretningsmuligheter innen forsvars- og sikkerhetsindustrien, og klyngens medlemsbedrifter leverer blant annet teknologi, industriprodukter og tjenester til både sivile virksomheter og Forsvaret. I FI har Damhaug også vært med på å utvikle FI Næringshage, næringsklyngene Agritech Cluster, Smart Water Cluster, Ocean Autonomy Cluster, RENERGY og NCE Aquatech Cluster – hvor Damhaug også er nestleder.

Under Forsvarskonferansen den 22. september skal Bjørn Damhaug delta i refleksjoner rundt dagen.

Tore O. Sandvik,
Fylkesordfører i Trøndelag Fylke

Tore O. Sandvik har vært fylkesordfører for Sør-Trøndelag siden 2003 og for Trøndelag siden fylkessammenslåingen i 2018. Som fylkesordfører har Sandvik særlig vært opptatt av regional næringspolitikk. Han har også arbeidet med å styrke samarbeidet mellom myndighetene og NTNU, SINTEF og næringsliv i Trøndelag.

Torsdag 22. september åpner Tore O. Sandvik Forsvarskonferansen 2022 i Trondheim.