Om konferansen

Forsvarskonferansen er mer dagsaktuell enn noen gang.

Krigen i Ukraina tvinger oss til å ta stilling til hva slags robusthet vi trenger i samfunnet vårt. Hva innebærer det for beredskap, sikkerhet, forsvar og totalforsvar? Og hvordan skal samspillet mellom Forsvaret, Næringslivet og samfunnet ellers være? Hvordan skal næringslivet på en bedre måte understøtte og ivareta Forsvarets operative behov? Årets konferanse har til hensikt å belyse disse spørsmålene på en grundig måte.

Planleggingen er godt i gang og utkast til program vil foreligge før sommeren, inkludert påmeldingsdetaljer.


Tittel på Forsvarskonferansen 2021 var:
Forsvarets behov – Næringslivets muligheter.

Næringslivets muligheter og Forsvarets behov er utgangspunktet for Forsvarskonferansen 2021. Trøndelag ligger på landstoppen i Forsvarets kjøp av varer og tjenester. Opp mot 4 milliarder i forbruk (Trøndelag) årlig, åpner for mange muligheter for lokalt næringsliv. Forsvarskonferansen orienterer om mulighetene og veien inn til store muligheter for leveranser for trøndersk næringsliv. Program blir løpende oppdatert. 


Konferansen gjennomføres som en dagskonferanse med tre hovedbolker:

1. Overordnet

Målet med denne bolken er å klargjøre de overordnede betingelser og peke på det grunnleggende samspillet som skjer mellom Forsvaret og det sivile samfunn, herunder næringsliv. Eksempelvis trusselbilde, Langtidsplanen for Forsvaret, Industrimeldingen mm., Innledere vil både motivere, informere og sette konferansen i rette sammenheng, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

2. Hva slags behov har Forsvaret

Målet med denne bolken er å synliggjøre de behovene som ulike deler av Forsvaret har. Det gjelder både innenfor materiellanskaffelser og utviklingsarbeid såvel som driftsstøtte i alle fasonger. Denne delen skal både gi oppskriften på hvordan komme i inngrep, hvilke prosjekter som kan være aktuelle og hvordan samarbeid kan fungere i praksis sett fra Forsvarets ståsted. Innledere er sjefer innenfor Forsvarsmateriell, Forsvarets Logistikkorganisasjon og Forsvarets Forskningsinstitutt.

3. Hva kan næringsliv og region tilby

Målet med denne bolken er synliggjøre næringslivet i regionen som enten samhandler med Forsvaret i dag eller som tenker at dette er et marked som en ønsker å være en del av. Innlederne vil komme fra SMB’er, etablert næringsliv og FoU-institusjoner. Naturlige overskrifter er: Hva er de gode grepene? Hva kreves for å få det til? Hvordan samhandle for å gjøre seg relevante?

4. Profiler din bedrift under Forsvarskonferansen

Alle bedrifter som har påmeldte deltakere på konferansen, vil ha muligheten til å synliggjøre og markedsføre sin bedrift gjennom en egen «stand» i konferanseområdet. Dette vil gjøre det enklere for alle deltakere å benytte arrangementet til å knytte verdifulle kontakter. For deltakerne på konferansen vil det være mulig å besøke de ulike «standsene» i forkant av programstart, og i pausene.

Alle som ønsker å benytte seg av dette tilbudet, må ta kontakt med klyngeleder i MIDSEC for registrering. Det vil ikke være noen ekstra kostnad forbundet med dette.

Målgruppe

Forsvarskonferansen henvender seg til to primære målgrupper. For det første næringsliv og FoU-miljøer som enten samarbeider med Forsvaret eller som har ambisjoner og interesse av å gjøre det. For det andre lokale og regionale politikere, ansatte i Forsvaret, studenter og andre interesserte i forsvarsrelaterte spørsmål.